Cel klastra

Głównym celem utworzenia „Śląskiego Klastra Transplantologii Szpiku" jest intensywne wsparcie działań na rzecz rozwoju przeszczepów szpiku u polskich pacjentów, poprzez usprawnienie i unowocześnienie metod leczenia chorych na zagrażające życiu schorzenia hematologiczne, z zastosowaniem nowoczesnych technologii w procedurach przeszczepiania komórek krwiotwórczych.

Utworzenie powiązania kooperacyjnego pn. „Śląski Klaster Transplantologii Szpiku" pozwoli stworzyć sieć współpracy w obszarze transplantologii szpiku kostnego, umożliwiającej efektywne połączenie i wykorzystanie potencjału osób, przedsiębiorstw, uczelni wyższych, jednostek naukowo-badawczych, instytucji otoczenia biznesu oraz władz lokalnych i regionalnych. Pozwoli również na łączenie i rozwijanie zasobów oraz kompetencji z obszaru transplantologii szpiku kostnego w celu efektywnego wykorzystywania zarówno istniejących możliwości, jak i szans związanych z rozwojem innowacyjnej gospodarki opartej na wiedzy