Konferencja finałowa projektu Clsuters-Cord oraz spotkanie reprezentantów klastrów zrzeszonych w projekcie.

PICT0052W dniach od 5 do 6 lutego br. miały miejsce dwa wydarzenia stanowiące podsumowanie wdrażanego od 3 lat, we współpracy międzynarodowej, projektu Clusters-Cord Clusters and Cooperation for Regional Development in Central Europe. Projekt wdrażany po stronie polskiej przez Agencję Rozwoju Regionalnego S.A w Bielsku-Białej zaangażował do udziału klaster Euroregion Beskidy reprezentowany przez Pana Marcina Filipa oraz Śląski Klaster Transplantologii Szpiku reprezentowany przez Panią Kingę Skałacką.

Pierwszego dnia spotkania miało miejsce zebranie przedstawicieli poszczególnych klastrów objętych wsparciem w ramach projektu. Pozwoliło to na bezpośrednie spotkania reprezentantów danych klastrów, prezentacje ich instytucji oraz omówienie i zaplanowanie działań, które zostaną podjęte w następstwie dalszej współpracy, w ramach międzynarodowej kooperacji poszczególnych klastrów projektu oraz zawiązania tzw. meta-klastrów (głównego celu projektu)

Drugiego dnia spotkania miała miejsce Konferencja Finałowa stanowiąca podsumowanie realizacji projektu Clusters-Cord. W wydarzeniu, zorganizowanym przez Lidera Projektu, Agencję Rozwoju Regionalnego z Usti (Czechy), wzięło udział ponad 50 przedstawicieli spośród krajów uczestniczących w realizacji projektu, zrzeszonych klastrów oraz poszczególnych partnerów projektu.

Tematyka, która została poruszona na konferencji dotyczyła, m.in.:

  • Działania projektowe oraz osiągnięte rezultaty
  • Prezentacja nowo utworzonych meta-klastrów w następujących sektorach przemysłu: Energia i Środowisko, Turystyka, ICT
  • Prezentacje możliwości utworzenia meta-klastrów w sektorach: Żywność oraz Zdrowie i Nauka
  • Wyzwania internacjonalizacji klastrów na poziomie ponadnarodowym i perspektywy rozwoju w następnym okres programowania UE
  • Rozwój kompetencji klastrów w międzynarodowych projektach wspieranych przez UE
  • Problemy rozwoju klastrów w Republice Czeskiej oraz przykładowe rozwiązania
  • Międzynarodowa współpraca klastrów danych regionów

Konferencja stanowiąc podsumowanie projektu oraz założeń i zasad funkcjonowania, zawiązanych w ramach projektu Clusters-Cord meta-klastrów, stanowiła trzon do sformalizowania i umocnienia trwałej współpracy poszczególnych członków meta-klastrów, wyrażonej wzajemną umową stanowiącą chęć współpracy na rzecz dalszego rozwoju na rynku międzynarodowym.

PICT0052 PICT0054 PICT0050