Konferencja Klastra Częstochowa

W dniu 20 stycznia 2014r. przedstawiciele Agencji Rozwoju Regionalnego S.A w Bielsku-Białej, reprezentując jednocześnie Śląski Klaster Transplantologii Szpiku uczestniczyli w konferencji zorganizowanej w Częstochowie, poświęconej tematyce rozwoju klastrów w okresie nowej perspektywy finansowej 2014-2020.

Konferencja organizowana przez Regionalną Izbę Przemysłowo - Handlową z Częstochowy, poruszyła tematykę polityki klastrowej, działalności klastrów oraz różnorodne możliwości finansowania, w tym założenia dla tworzącego się Centrum Klasteringu, jako narzędzia aktywnego wspierania rozwoju i współpracy klastrów. Istotnym elementem omawianym podczas tego panelu konferencji, było podkreślenie konieczności "przekrojowego" systemu tworzenia i rozwoju klastrów, kładąc szczególny nacisk na wymiar ponad sektorowej działalności klastrów, w tym, m.in. wymianę doświadczeń pomiędzy klastrami sektorów tradycyjnych i wyłaniających się w powiązaniu z technologiami i usługami międzysektorowymi.

Nowoczesne klastry będą obejmowały swym zasięgiem przedsiębiorstwa działające w różnych sektorach, łącząc wspólny interes członków klastra, polegający na zwiększeniu udziału w rynku, podniesienie konkurencyjności, wdrażanie innowacyjnych technologii.

Na konferencji zaprezentowano założenia dla nowych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020, w tym: Infrastruktura i Środowisko, Wiedza, Edukacja i Rozwój (dawny POKL), Inteligenty rozwój (dawne POIG) Polska Wschodnia, PROW Horyzont 2020.

Najistotniejszymi wnioskami wyciągniętymi z prezentacji w/w Programów Operacyjnych są priorytetowe działania planowane do wdrażania przy współpracy Unię Europejską w tym m.in:

  • rozwój energii odnawialnej
  • ochrona środowiska naturalnego i rozwój gospodarki niskoemisyjnej
  • wzmacnianie potencjału turystycznego regionów
  • przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz rozwój edukacji
  • wzrost znaczenia samorządów w zarządzaniu funduszami UE
  • inteligentne zarządzanie czasem i energią
  • rozwój ICT
  • rozwój klastrów ponadsektorowych
  • wzmocnienie ochrony zdrowia (modernizacje SOZ, modernizacja sprzętu medycznego)
  • wzrost innowacji oraz rozwój edukacji na obszarach wiejskich

Więcej informacji można uzyskać:

Program konferencji

Konferencja RIPH Częstochowa